Tietosuojaseloste ja eväste käytännöt

Etusivu Tietosuojaseloste ja eväste käytännöt
Tietosuojaseloste ja evästekäytännöt – Markkinointi ja Asiakasrekisteri
 
Tietosuoja-asetuksen (EU) 2016/679 mukainen informointidokumentti

Yleistä
Jotta voimme palvella sinua parhaamme mukaan, edellyttää se, että keräämme ja käsittelemme joitakin sinua koskevia tietoja. Arvostamme kuitenkin yksityisyyttäsi ja olemme sitoutuneet suojaamaan sitä. Tämä tietosuojaseloste sisältää tietoa siitä, mitä henkilötietoja keräämme, millä periaattein niitä käsittelemme, sekä mitä oikeuksia ja vaikuttamismahdollisuuksia sinulla on tietojasi koskien.

Cruzbroker käsittelee sinua koskevaa henkilötietoa tämän tietosuojaselosteen ja sovellettavan lainsäädännön mukaisesti, joten pyydämme sinua lukemaan tämän tietosuojaselosteen huolellisesti. Saatamme myös tehdä päivityksiä tähän tietosuojaselosteeseen toimintamme kehittyessä tai lainsäädännön muuttuessa, joten pyydämme sinua käymään tällä sivulla aika ajoin.
Käyttämällä palvelujamme, verkkosivustoamme tai ottamalla meihin yhteyttä, hyväksyt, että käsittelemme sinua koskevia henkilötietoja tämän tietosuojaselosteen mukaisesti. Mikäli et hyväksy näitä ehtoja, pyydämme sinua ottamaan meihin puhelimitse yhteyttä.

1. Rekisterinpitäjä

CruzIT Oy (Cruzbroker)

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa:
Martinkyläntie 53
01720 Vantaa
 
(rekisterinpitäjä myöhemmin myös ”Cruzbroker”)
 
2. Yhteyshenkilö henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa
Mikko Huttunen, puh. 029 30 999 30
sähköpostiosoite: myynti@cruzbroker.fi
 
3. Rekisteröidyt
Henkilötietojen käsittelyn lailliset perusteet ja käyttötarkoitukset
Henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn yksiselitteisen suostumuksen tai perustuen rekisterinpitäjän oikeutettuun etuun. Henkilötietoja käsitellään seuraaviin tarkoituksiin:
1) Asiakasviestintä;
2) Suoramarkkinointi ja muu kohdennettu markkinointi;
3) Myynnin yhteystietojen hallinnointi.
4) palveluidemme kohdentaminen sinulle.
 

4. Henkilötietojen käyttötarkoitus

Rekisterin pitämisen peruste: Henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn asiakassuhteen perusteella
Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus: Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka ovat seuraavat:
 • asiakassuhteen hoitaminen
 • palveluistamme kertominen
   
5. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot
 
​Yhteystiedot, henkilöasiakkaat
 • nimi
 • osoite
 • sähköposti
 • puhelinnumero
Yritysasiakkailta lisäksi​
 • Y-tunnus
 • Yhteyshenkilö ja yhteyshenkilön puhelinnumero
Asiakastiedot
 • tiedot ostetuista tuotteista / palveluista
 
Lisäksi rekisteri sisältää tiedot rekisteröidyn antamista suoramarkkinointiluvista tai -kielloista.
 
6. Säännönmukaiset tietolähteet
 
Henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään, esimerkiksi erinäisissä viestintätilanteissa puhelimen tai sähköpostin välityksellä tai tämän liittyessä Cruzbroker postituslistalle Cruzbroker verkkosivuilla, taikka markkinointiarpajaisten tai muiden vastaavien tapojen avulla. Keräämme tietoa myös verkkosivustomme kävijätietoa Google Analytics -palvelun avulla, jotta voisimme analysoida ja kehittää sivustojamme entistäkin paremmiksi ja kohdentaa kävijöille relevanttia tietoa tuotteista ja palveluistamme.
 
Cruzbrokerin työntekijät kirjaavat aktiivisessa vaiheessa olevien myyntihankkeiden kannalta olennaiset kontaktit markkinoinnin tietokantaan.
Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää myös rekisterinpitäjän ja sen kanssa kulloinkin samaan konserniin ja samaan taloudelliseen yhteenliittymään kuuluvien yhtiöiden muista rekistereistä rekisterinpitäjän oikeutetun edun laajuudessa tai mikäli rekisteröity on antanut tähän suostumuksensa sekä henkilötietoja koskevia palveluja tarjoavilta viranomaisilta ja yrityksiltä, kuten Suomen Asiakastieto Oy:lta niissä rajoissa, kun näillä tahoilla on oikeus luovuttaa tietoja suoramarkkinointitarkoituksiin
 
 
7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset.

Rekisterinpitäjä voi siirtää rekisteröityjen henkilötietoja kolmansille osapuolille tässä dokumentissa kuvattujen käsittelyn tarkoitusten toteuttamiseksi siten, kuin alla on täsmennetty. Kun henkilötietoja siirretään taholle, joka käsittelee henkilötietoja rekisterinpitäjän puolesta (eli henkilötietojen käsittelijälle), on rekisterinpitäjä muun muassa sopimuksellisin järjestelyin varmistunut siitä, että henkilötietoja käsitellään vain rekisterinpitäjän antamien kirjallisten ohjeiden perusteella ja vain niihin käsittelyn tarkoituksiin, jotka tässä tietosuojaselosteessa on määritelty, ja että pääsy henkilötietoihin on rajoitettu vain sellaisiin henkilöihin, joilla on tehtäviinsä liittyvä tarve saada pääsy henkilötietoihin.
 
Rekisterinpitäjä voi siirtää henkilötietoja henkilötietojen käsittelijöille sellaisten palveluiden tai tehtävien toteuttamiseksi, jotka rekisterinpitäjä on näille osoittanut. Henkilötietojen käsittelijöiden tehtävät liittyvät esimerkiksi tietojärjestelmien ja ohjelmistojen tarjoamiseen ja ylläpitämiseen sekä muiden tietojenkäsittelypalveluiden tarjoamiseen, taikka markkinointipalveluiden tuottamiseen tai muihin vastaaviin, myyntiin ja markkinointiin kiinteästi liittyviin tehtäviin.
Mikäli rekisterinpitäjä myy liiketoimintansa tai sen osan tai muutoin järjestelee liiketoimintaansa, voi rekisterinpitäjä luovuttaa henkilötietoja ostajille ja näiden neuvonantajille kulloinkin voimassa olevaa lainsäädäntöä noudattaen.
Henkilötietoja säilytetään Euroopan talousalueella (ETA) sijaitsevilla palvelimilla.

8. Henkilötietojen suojauksen periaatteet
Manuaalinen aineisto:
Manuaalisesti käsiteltävät, rekisteröityjen tietoja sisältävät asiakirjat säilytetään lukituissa tiloissa siten, että asiattomilta on niihin pääsy estetty.
Sähköisesti käsiteltävät tiedot:
Tietokannat, joihin markkinointirekisterin tietoja tallennetaan, ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin keinoin suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa.
Rekisterinpitäjä huolehtii, että ainoastaan niillä rekisterinpitäjän työtekijöillä ja rekisterinpitäjän lukuun toimivien yritysten työntekijöillä on pääsy tietoihin, joille se heidän työtehtäviensä hoitamisen vuoksi on tarpeen.
 
 
9. Käsittelyn kesto

Henkilötietoja säilytetään niin kauan, kuin on tarpeen tässä tietosuojaselosteessa mainittujen henkilötietojen käsittelyn tarkoitusten toteuttamiseksi. Henkilötietojen säilytysajat määräytyvät seuraavien perusteiden mukaisesti:
 
- Rekisteröidyn henkilötietoja säilytetään niin kauan, kuin rekisterinpitäjän oikeutetun edun voidaan perustellusti katsoa olevan voimassa. Oikeutetun edun voimassaolon rekisterinpitäjä määrittelee esimerkiksi rekisterinpitäjän verkkopalveluiden käytön ja rekisteröidyn sekä rekisterinpitäjän välisen yhteydenpidon, kuten aktiivisessa vaiheessa oleviin myyntihankkeisiin liittyvän yhteydenpidon, perusteella.
 
- Rekisteröidyn tiedot poistetaan rekisteristä, kun tämä peruuttaa markkinointisuostumuksensa tai vastustaa henkilötietojensa käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin. Tällöin rekisterissä säilytetään kuitenkin suoramarkkinoinnin kieltoa koskeva tieto.
 
- Rekisteröidyn tiedot poistetaan rekisteristä, mikäli rekisteröity on pyytänyt tietojensa poistoa, eikä rekisterinpitäjällä ole muuta perustetta henkilötietojen käsittelylle.Vanhentuneet ja poistettaviksi merkityt tiedot poistetaan säännöllisten tietokanta-ajojen yhteydessä.​
 
10. Henkilötietojen käsittelijät
 
Asiakasrekisteriä käsittelevät Cruzbrokerin työntekijät. Rekisterinpitäjä ja tämän työntekijät käsittelevät henkilötietoja. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

  
11. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle
 
Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

12. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi
 
Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.
 
13. Rekisteröidyn oikeudet
 
EU:n tietosuoja-asetus takaa rekisteröidylle useita oikeuksia, joita käyttämällä rekisteröity voi itse useissa tilanteissa määrätä henkilötietojensa käsittelystä. Rekisteröity voi käyttää seuraavia oikeuksia suhteessa Cruzbrokeriin niiltä osin, kuin Cruzbroker toimii rekisterinpitäjänä kyseisille rekisteröidyn henkilötiedoille.
 
- Tarkastusoikeus: Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjältä vahvistus siitä, käsitteleekö rekisterinpitäjä häntä koskevia tietoja, sekä oikeus tarkastaa rekisterinpitäjän hänestä käsittelemät tiedot. Rekisterinpitäjä voi pyytää rekisteröityä täsmentämään tarkastusoikeutta koskevaa pyyntöään mm. tietojen toimittamista koskevien yksityiskohtien osalta.
 
- Oikeus oikaista tiedot: Rekisteröidyllä on oikeus oikaista rekisterinpitäjän hänestä käsittelemät, virheelliset tiedot, tai täydentää rekisterinpitäjän hänestä käsittelemiä puutteellisia tietoja.
 
- Oikeus tulla unohdetuksi: Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterinpitäjää poistamaan häntä koskevat henkilötiedot, ja rekisterinpitäjällä on velvollisuus poistaa tällaiset tiedot, mikäli henkilötietojen käsittelylle ei ole enää laillista perustetta, tai henkilötietojen säilyttämiseen liittyvä, rekisterinpitäjää velvoittava lainsäännös tai sopimusvelvoite on päättynyt tai rekisteröity peruuttanut tietojen käsittelyä koskevan suostumuksensa
 
- Käsittelyn rajoittaminen: Rekisteröidyllä voi tietyissä lakisääteisissä tapauksissa olla oikeus saada rekisterinpitäjän rajoittamaan henkilötietojensa käsittelyä.
 
- Oikeus siirtää tiedot: Rekisteröidyllä voi tiettyjen lakisääteisten edellytysten vallitessa olla oikeus saada rekisterinpitäjältä rekisterinpitäjän hänestä käsittelemät tiedot yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa, ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle alkuperäisen rekisterinpitäjän estämättä.
 
- Suoramarkkinointi ja oikeus kieltää henkilötietojen käsittely suoramarkkinointitarkoituksiin: Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä henkilötietojaan suoramarkkinointitarkoituksiin. Jos rekisteröity on antanut rekisterinpitäjälle suostumuksensa sähköisen suoramarkkinoinnin lähettämiseen, voi rekisteröity perua suostumuksensa koska tahansa.
 
Rekisteröity voi tietyissä tapauksissa tarkastaa ja oikaista tietojansa Cruzbrokerin tarjoamissa sähköisissä palveluissa. Niissä tapauksissa, joissa rekisteröidyn käytössä ei ole tällaisia sähköisiä palveluita, pyynnöt tulee osoittaa Cruzbrokerin asiakaspalvelulle (yhteystiedot alla). Tietojen poistamista tai siirtämistä taikka käsittelyn vastustamista koskevat pyynnöt tulee esittää Cruzbrokerin asiakaspalvelulle.
 
 
Asiakaspalvelun yhteystiedot:
Martinkyläntie 53, 01720 Vantaa
p.029 30 999 30
sähköpostiosoite: myynti@cruzbroker.fi
Cruzbroker ryhtyy toimenpiteisiin rekisteröidyn pyynnön perusteella viivyttelemättä, ja toimittaa rekisteröidylle tiedot oikeuksien käyttöä koskevista toimenpiteistä pääsääntöisesti kuukauden kuluessa rekisteröidyn pyynnön vastaanottamisesta.
Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle rekisterinpitäjän henkilötietojen käsittelystä. Valitus tehdään toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, Suomessa tietosuojavaltuutetulle tämän antamien ohjeiden mukaisesti. Tietosuojavaltuutetun verkkosivut löytyvät
www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html
 
 
Evästeiden käyttö
 
Tämä eväste politiikka on luotu ja ylläpidetty käyttämällä Hallinta Alustaa- CookieFirst.
  

This Cookie Policy was last updated on 12.4.2023 and applies to citizens and legal permanent residents of the European Economic Area and Switzerland.
 
Käyttö
Tämä eväste taulukko on luotu ja päivitetään Eväste hallinan avulla- CookieFirst.

Henkilötietoihin liittyvät oikeutesi
Sinulla on seuraavat oikeudet henkilötietoihisi liittyen:
 • Sinulla on oikeus tietää, miksi henkilötietojasi tarvitaan, mitä niille tapahtuu ja kuinka kauan niitä säilytetään.
 • Pääsyoikeus: Sinulla on oikeus päästä käsiksi tietoihisi, jotka ovat tiedossamme.
 • Oikeus oikaisuun: Sinulla on oikeus täydentää, korjata, poistaa tai estää henkilötietojasi milloin tahansa.
 • Jos annat meille suostumuksesi tietojesi käsittelyyn, sinulla on oikeus peruuttaa suostumuksesi ja pyytää henkilötietosi poistamista.
 • Oikeus siirtää tietojasi: Sinulla on oikeus pyytää kaikki henkilötietosi rekisterinpitäjältä ja siirtää ne kokonaisuudessaan toiselle rekisterinpitäjälle.
 • Oikeus vastustaa: voit vastustaa tietojesi käsittelyä. Noudatamme tätä, ellei käsittelyyn ole perusteltua syytä.
Mikäli haluat käyttää näitä oikeuksia, ota yhteyttä meihin.Jos sinulla on valituksia siitä, miten käsittelemme tietojasi, haluamme kuulla niistä, mutta sinulla on myös oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle (tietosuojaviranomaiselle).

Yhteystiedot
Jos sinulla on kysyttävää ja/tai kommentteja evästekäytännöstämme ja tästä lausunnosta, ota meihin yhteyttä käyttämällä sivun ylälaidassa löytyviä yhteystietoja.

Copyright © 2024 CruzIT Oy